Buzzaar

Buzzaars Integritetspolicy

maj 2018

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Buzzaar of Sweden ekonomisk förening, Org.nummer: 769628-0234(nedan kallad Buzzaar) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Med Buzzaar vill vi skapa motivation, utveckling, diskussioner, affärer, möten mellan människor och massor av nya möjligheter för dig som företagare. Vi vill att våra seminarier och mötesplatser ska bli något du längtar efter att gå på. Där du möter nytänkande inspiratörer och deltar i aktiviteter som motiverar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Buzzaar ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Buzzaar behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter, kommunicera med medlemmar och deltagare(inbjudan till aktiviteter, information till medlemmar m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och avgifter för aktiviteter m.m.).

Buzzaar hanterar även personuppgifter i samband med anmälan till olika aktiviteter.

Buzzaar är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Administration

 • Utbildningar och aktiviteter arrangerade av föreningen eller dess medlemmar

 • Kontakt med medlemmar och företag som vill ha information om våra aktiviteter etc

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Generellt gäller att Buzzaar bjuder in till alla aktiviteter.

Om Buzzaar vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Buzzaar behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

 • Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med deltagare, medlemmar och samarbetspartners

 • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet

 • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner

 • Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick/Nyhetsbrev får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som Buzzaar of Sweden gör kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal Exempel: Om du köper biljett online till ett av Buzzaars arrangemang så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna skicka biljetten. Om du är utställare vid ett arrangemang måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda tjänster och för att fakturera.

Berättigat intresse Exempel: Om du är yrkesverksam i en viss bransch, och Buzzaar har ett arrangemang inom denna bransch, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra arrangemanget. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra arrangemang, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring.

Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

Samtycke Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har Buzzaar ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”vimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus regleras vid varje tillfälle i separata avtal när det gäller våra professionella kontakter som exempelvis och samarbetspartners. Har du inte ett sådant avtal med Buzzaar, till exempel om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Buzzaar kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad person har du har rätt att få ett registerutdrag avseende Buzzaars behandling av dina personuppgifter. För eventuella ytterligare kopior som du begär tar vi ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Buzzaars behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Buzzaars personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.